Verzekerde (ZPM) en onverzekerde zorg

Vergoeding vanuit het ZPM

Behandeling binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft  voor 2024 met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, CZ, ASR, DSW, ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid contracten afgesloten. Op de zorgwijzer vind u een overzicht van zorgverzekeraars en labels die eronder vallen. Alleen met Eucare (Aevitae)* (2024 en 2024) is er geen contract. De behandeling worden per gesprek, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven. De NZA heeft maximum tarieven vastgesteld, de verzekeraars vergoeden daar contractueel vastgelegd een percentage van. Dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. 

*Bij Eucare (Aevitae, uzovi-code: 3360) betaalt u eerst zelf de nota (100% van het geldende NZA tarief). Wanneer u deze indient bij uw zorgverzekeraar ontvangt  u een gedeelte hiervan terug, een 'marktconforme vergoeding' voor hulp bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u exact vergoed krijgt. 

Tariefbeschrijving in het ZPM

In het ZPM zijn afspraken gemaakt over praktijksetting en te declareren prestaties, die hier kort worden toegelicht. De praktijk valt onder setting 01: ambulante hulp bij een vrijgevestigde regiebehandelaar GZ psycholoog, BIG geregistreerd.

Gesprekken worden binnen het ZPM als diagnostiek of als behandeling vastgelegd. De eerste 2- 4 gesprekken (intakefase) vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief, tenzij later nog weer een diagnostiek afspraak wordt ingepland. Ook is van belang hoe lang een afspraak duurt. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten

Gangbaar is dat voor de intakegesprekken 60 minuten in de agenda wordt gereserveerd. Voor behandelafspraken wordt meestal 45 of 60 minuten en voor EMDR-behandelafspraken 60 of 75 min in de agenda gereserveerd. De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit volgens de regels van het ZPM wel in de agenda aangepast.  Het geldt voor alle ingeplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen en/of online chat. 

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de gehele behandeling is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.  Alleen reistijd bij huisbezoek en Overleg met een andere zorgverlener (als dat vooraf met u is besproken) hebben nog wel een eigen tarief.   

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt zoals ministerieel is vastgelegd dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit telt ook voor uw eigen risico. Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder "niet-basispakketzorg". 

Niet-basispakketzorg en Coaching

Behandeling van "niet basispakketzorg", zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur met de vermelding "niet-basispakketzorg". Het tarief is €131,82 (45 min). Soms vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. "Niet-basispakketzorg" is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief (2024) is dan €159,50 incl 21% BTW (€131,82 + €27,68).

Psychologenpraktijk Noordenveld hanteert betalingsvoorwaarden.

Niet tijdig afgezegde afspraak /no-show

Wanneer u niet kunt komen zeg dan de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af door de voicemail in te spreken. Bij niet verschijnen zonder afzegging en afzeggingen binnen 24 uur worden bij uzelf in rekening gebracht. Die afspraken worden namelijk niet door uw zorgverzekeraar vergoedt. Het tarief voor no-show en niet-tijdige afzeggen is €65 per afspraak. 

Aanvullende informatie

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/NZA) worden aangeleverd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Voor meer informatie: www.nza.nl.